КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ПРО МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2002 РІК"
"Вечірня газета"
21.01.2002, 13:11

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ
Рішення
від "14" січня 2002 р. №1320
Про міський бюджет на 2002 рік

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та статті 77 Бюджетного кодексу України Кіровоградська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2002 рік у сумі 100038,6 тис.грн у тому числі відповідно до статті 29 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" обсяг дотації вирівнювання - у сумі 7230,7тис.грн, додаткову дотацію вирівнювання з метою зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та компенсації втрат доходів бюджетів відповідно до рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2002 рік" - у сумі 2103,0 тис.грн та субвенцій з державного бюджету - у сумі 25127,2 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду, бюджету визначити в сумі 88404,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 11633,9 тис.грн згідно з додатком 1.

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2002 рік у сумі 100038,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду - у сумі 88404,7 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету - 11633,9 тис.грн за функціональною та відомчою структурою бюджету згідно з додатками 2, 3.

3. Взяти до відома, що відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" з Державного бюджету виділена субвенція на:

- надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - в сумі 3774,5 тис.грн (з них пільговий проїзд в міськелектротранспорті - 3000 тис.грн), в автомобільному транспорті - 570,2 тис.грн та інші пільги

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - 204,3 тис.грн);

- надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів у сумі 4153,6 тис.грн;

- надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, послуг зв'язку у сумі 13596,9 тис.грн;

- виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у сумі 3602,2 тис.грн, в тому числі бюджету Ленінського району -1370тис.грн, Кіровського району - 2232,2 тис.грн.

4. Затвердити на 2002 рік склад доходів та видатків районних і селищного бюджетів та нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у розмірах згідно з додатком 4.

5. Затвердити бюджету селища Нового дотацію вирівнювання у сумі 97,0 тис.грн та субвенцію на благоустрій в сумі 250 тис.грн.

Умови та порядок надання субвенції визначаються на підставі угоди, укладеної між виконавчим комітетом міської ради та головою селищної ради, а дотація перераховується щомісячно у розмірі 1/12 річної суми.

6. Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету у 2002 році зараховуються:

72,02% прибуткового податку з громадян від платників міста та 50% від платників розташованих на території селищної ради;

державне мито в частині, що належить місцевому бюджету;

єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, що належить місцевому бюджету;

плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

надходження від адміністративних штрафів;

плата за видачу ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та впровадження певних видів господарської діяльності;

плата за землю в розмірі 64,55% від платників міста та 15% від платників, розташованих на території селищної ради;

податок на промисел;

місцеві податки і збори;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними коштами міського бюджету;

фінансові санкції, штрафи та пені за порушення податкового законодавства за податками,

зборами, що зараховуються до місцевого бюджету;

фіксований сільськогосподарський податок;

податок на прибуток підприємств комунальної власності міста;

платежі за використання природних ресурсів місцевого значення;

плата за оренду цілісних майнових комплексів, що знаходяться у

власності міста;

інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах,

установлених законодавством.

7. Установити, що до доходів спеціального фонду міського бюджету в 2002 році зараховуються:

50% податку з власників транспортних засобів;

власні надходження бюджетних установ і організацій, які утримуються за рахунок міського бюджету;

збір за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища згідно з чинним законодавством в частині, що належить міському фонду;

надходження до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування.

8. Встановити, що до бюджету розвитку міського бюджету зараховуються 90% надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та надходження від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності міста, і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень згідно з додатком 5.

9. Дозволити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку здійснювати перерозподіл обсягів видатків та об'єктів капітальних вкладень, зазначених у додатку 5.

10. Установити, що в 2002 році застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

11. З метою покращання благоустрою міста, для координації робіт головам Кіровського і Ленінського райвиконкомів укласти угоди з виконавчим комітетом міської ради щодо використання коштів, передбачених в районних бюджетах на благоустрій згідно з міською Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2002 рік.

12. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2002 рік у сумі 300 тис.грн.

13. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2002 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

14. Дозволити фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради:

- у процесі виконання міського бюджету у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією у межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів міського бюджету по загальному фонду за функціональною класифікацією у межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із постійною комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку;

- визначити порядок передачі бюджетних призначень по міському бюджету, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України.

Збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на оплату праці працівників бюджетних установ, капітальні видатки проводиться виключно за рішенням Кіровоградської міської ради.

15. На виконання статті 41 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" та пункту 14 рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2002 рік" забезпечити погашення заборгованості перед обласним бюджетом по отриманій позичці у сумі 1558,0 тис.грн.

16. Головним розпорядникам коштів міського бюджету під час складання та затвердження кошторисів доходів та видатків підвідомчих бюджетних установ забезпечити передбачення у них у повному обсязі потреби в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію та природний газ, водопостачання та водовідведення, не допускаючи простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв та комунальних послуг у фізичних обсягах по кожній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених на оплату енергоносіїв та комунальних послуг на 2002 рік, згідно з додатком 3.

17. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком 3 до цього рішення, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

18. Заборонити у 2002 році надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштів міського бюджету.

19. Призупинити дію окремих пунктів прийнятих міських програм та рішень (розпоряджень) у частині проведення заходів, що потребують додаткових бюджетних асигнувань, не передбачених у кошторисах доходів і видатків розпорядників коштів міського бюджету.

20. Не приймати для розгляду питання, що потребують додаткових асигнувань з міського бюджету, без внесення відповідних пропозицій по збільшенню доходів або зменшенню видатків.

21. Дозволити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку проводити перерозподіл видатків, передбачених в міському бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів.

22. Надати виконавчому комітету Кіровоградської міської ради право за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку здійснювати у процесі виконання бюджету 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету між районними у місті бюджетами та головними розпорядниками бюджетних коштів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню, враховуючи, що визначення їх показників здійснювалось при відсутності стабільної бази для обрахунків.

23. Доручити виконавчому комітету Кіровоградської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку в місячний термін затвердити порядок надання фінансової допомоги на покриття збитків підприємствам житлово-комунального господарства.

24. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід'ємною частиною і публікуються разом з даним рішенням Кіровоградської міської ради.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, податків, фінансів і цін, планування та обліку (голова - Кабов Ю.В.) і заступника міського голови Фурманова І.О.

Секретар міської ради А.Гуменний

Архів "ВГ-Закони"

 11.04.06, 14:32 Нормативно-правове забезпечення діяльності політичних партій в Україні
 11.04.06, 14:30 Чи існують особливості перерахунку пенсій у поточному році?
 06.04.06, 20:02 Кіровоградська міська рада. Виконавчий комітет. Рішення №459. від 5 квітня 2006 року Про припинення теплопостачання в місті
 04.04.06, 20:14 Прийнято зміни до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
 09.02.06, 16:43 СПИСОК виборчих дільниць для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року територіального виборчого округу №95. КІРОВСЬКИЙ РАЙОН м.Кіровограда. (Частина 2)
 09.02.06, 11:43 СПИСОК виборчих дільниць для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року територіального виборчого округу №95. КІРОВСЬКИЙ РАЙОН м.Кіровограда. (Частина 1)
 08.02.06, 09:01 СПИСОК виборчих дільниць для проведення голосування та підрахунку голосів по виборах народних депутатів України 26 березня 2006 року територіального виборчого округу №95. ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН м.Кіровограда
 13.12.05, 15:29 Вибори-2006. Законом України передбачено
 06.10.05, 14:58 Депутатам місцевих рад повернули недоторканість?
 26.07.05, 12:16 Запитуйте – відповідаємо. Секретний заповіт
 26.07.05, 12:15 Запитуйте – відповідаємо. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
 26.05.05, 20:23 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР №5 від 20 травня 2005 року Про проведення п'ятнадцятої сесії
 22.03.05, 14:25 Юридичні консультації. Порядок створення благодійних організацій
 14.03.05, 12:04 Юридична консультація. Умови укладення договору оренди землі
 04.02.05, 10:03 РІШЕННЯ КМР №1397 від 25 січня 2005 року Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки малозабезпечених категорій населення міста Кіровограда на 2005 рік
 15.01.05, 13:43 Розпорядження №21 від 10 січня 2005 року Про проведення тринадцятої сесії Кіровоградської міської ради четвертого скликання
 29.11.04, 12:00 Служба зайнятості військовослужбовцям, звільненим зі Збройних Сил України
 12.10.04, 11:37 Верховна Рада прийняла закон, який сприятиме підвищенню рівня соціальних гарантій військовослужбовців
 09.07.04, 14:49 РІШЕННЯ КМР №999 від 2 липня 2004 року Про заборону здійснення зупинок маршрутними таксі на вул.Карла Маркса у місцях, що не обладнані відповідними знаками
 06.07.04, 13:33 Прийнято закон, який посилює статус міських, селищних та сільських голів
 02.07.04, 14:00 Кіровське районне управління юстиції Кіровограда роз'яснює. Вибори Президента України. Виборчий процес
 01.07.04, 18:04 Захист прав споживачів. Будь мобільним і не дай себе обдурити!
 21.06.04, 14:56 Антимонопольний комітет підтримує Верховна Рада
 15.06.04, 12:36 У жовтні — Вибори Президента України. Хто може бути президентом України. Суб'єкти виборчого процесу
 15.06.04, 12:05 Порядок реєстрації та обліку платників страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
 15.06.04, 12:04 КМР. Внесено зміни до рішення №770
 04.06.04, 14:22 Новий Сімейний кодекс України. У добрий час на весільний рушник стати
 20.05.04, 18:26 Юридична консультація. Трудова книжка — паспорт працівника
 26.03.04, 14:52 Верховна Рада ухвалила закон "Про вибори народних депутатів України"
 23.03.04, 12:51 Юридична консультація. Пенсія за особливі заслуги
 17.03.04, 18:58 Юридична консультація. Право на державну соціальну допомогу
 12.03.04, 12:08 Як розтлумачив Конституційний Суд, горища, підвали, фундаменти житлових багатоповерхівок є власністю їх мешканців
 12.03.04, 00:19 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №29р Ленінської районної ради м.Кіровограда від 10 березня 2004 року Про скликання десятої сесії районної ради двадцять четвертого скликання
 10.03.04, 10:31 Прописаний? Ні, зареєстрований. "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання"
 10.03.04, 10:28 Сімейний кодекс. У шлюбному контракті можна обумовити все, що завгодно
 03.03.04, 11:14 В Украине могут запретить курить в кафе и ресторанах
 27.02.04, 14:43 Щоб був страховий стаж, кошти можна доплатити
 24.02.04, 12:16 Реєстрація шлюбу за новим законодавством
 20.02.04, 15:32 Пільги дітям-інвалідам
 19.02.04, 19:58 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №2 від 19 лютого 2004 року Про проведення одинадцятої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання
 17.02.04, 11:08 Декларування доходів громадян у поточному році проводитиметься за "старими" нормами
 12.02.04, 15:53 Як відбуваються вибори Президента України?
 09.02.04, 18:08 Щодо виконання статті 57 Закону України "Про освіту"
 29.01.04, 14:32 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР №5 від 14 січня 2004 року Про порядок особистого прийому громадян
 15.01.04, 12:17 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР №1 від 14 січня 2004 року Про закриття дев'ятої сесії та проведення десятої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання
 11.11.03, 16:19 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР №23 від 10 листопада 2003 року Про проведення дев'ятої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання
 10.11.03, 15:20 Чи призначається субсидія, якщо власник житла чи основний квартиронаймач, на якого відкрито особові рахунки, не прописаний, не зареєстрований за адресою звернення?
 10.09.03, 12:16 РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 8 вересня 2003 року №19 Про проведення восьмої сесії Кіровоградської міської ради
 06.08.03, 10:31 У Кіровограді затверджено додаткові заходи щодо виконання обласної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 рр.
 29.07.03, 01:01 РІШЕННЯ №299 від 23 липня 2003 року Про кіровоградський міський бюджет на 2003 рік
 17.07.03, 22:35 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №17 від 17 липня 2003 року Про проведення чергового засідання сьомої сесії Кіровоградської міської ради
 14.07.03, 09:42 Закон, запрещающий рекламу алкоголя и табака — очередной шаг Украины в Объединенную Европу?
 10.07.03, 12:18 Бесплатных входящих звонков в Украине не будет
 02.07.03, 16:14 РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМР №16 Про скликання чергового засідання сесії Кіровоградської міської ради
 01.07.03, 12:34 Кіровоградською ОДА видано розпорядження "Про підготовку до проведення збирання ранніх зернових і зернобобових культур та збереження врожаю 2003 р."
 27.06.03, 16:01 28 червня — День Конституції України. Сім кіл пекла навколо Конституції
 24.06.03, 15:06 ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про внесення змін до Конституції України
 22.04.03, 16:23 Видано розпорядження "Про заходи щодо стабілізації становища на ринку борошна та хліба у період до надходження зерна від нового урожаю"
 17.04.03, 10:11 Парламент. Готується новий закон
 15.04.03, 19:03 Верховна рада України. РІШЕННЯ Про ситуацію, яка склалася в Кіровоградській міській раді
 08.04.03, 13:32 НАКАЗ №33 військового комісара Кіровоградського об'єднаного міського військового комісаріату ПРО ПРИЗОВ ГРОМАДЯН НА СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
 02.04.03, 11:41 Затверджено обласну програму захисту прав споживачів Кіровоградщини на 2003-2005 рр.
 25.03.03, 13:20 Видано РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією в області на 2003-2004 рр."
 24.03.03, 12:02 До 250-річчя Кіровограда. Готується постанова Кабміну
 18.03.03, 11:24 РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про затвердження обласних заходів щодо реалізації у 2003 році другого етапу Стратегії подолання бідності"
 18.03.03, 11:23 РОЗПОРЯДЖЕННЯ "Про проведення з 17 березня по 17 квітня місячника з поліпшення благоустрою і санітарного стану населених пунктів області"
 19.02.03, 14:50 Прем'єр-міністр України Віктор Янукович підписав розпорядження "Про газифікацію населених пунктів Гайворонського, Ульяновського та Голованівського районів Кіровоградської області
 23.01.03, 22:28 Кіровоградщина. Видано розпорядження Про заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців...
 18.01.03, 08:19 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №1 від 15 січня 2003 року Про внесення змін і доповнень до розпорядження міського голови від 16 грудня 2002 року №40 "Про скликання сьомої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання"
 15.01.03, 20:10 Квартира стала магазином поради фахівця
 15.01.03, 19:58 Прописка: де-факто - вона існує де-юре - за межами закону
 23.12.02, 13:01 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №235 Про затвердження умов торгівлі піротехнічними виробами та пристроями
 20.12.02, 07:02 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №40 від 16 грудня 2002 р. Кіровоградської міської ради Про скликання сьомої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання.
 22.11.02, 03:12 РОЗПОРЯДЖЕННЯ №36-МР Про скликання п'ятої сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання (від 18 листопада 2002 року)
 08.11.02, 10:28 Розпорядження №34-МР Кіровоградської міської ради від 7 листопада 2002 року Про скликання п'ятої сесії кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання
 04.10.02, 08:01 Пропозицію щодо розгляду на сесії міської ради питання про зниження цін на хлібобулочні вироби у місті Кіровограді було НЕ прийнято
 16.08.02, 13:17 Прокуратура кіровоградської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо Сендецького І.О. та Аджієва А.А.
 16.08.02, 00:10 Текст РІШЕННЯ року Смілянський міський суд Черкаської області про встановлення результатів виборів міського голови від 9 червня 2002 року
 13.08.02, 15:33 Податкова інспекція роз'яснює. І пройти техогляд, і сплачувати податок треба вчасно
 12.08.02, 23:11 Податкова інспекція роз'яснює. За торгівлею пивом - особливий контроль
 10.08.02, 16:32 Податкова інспекція роз'яснює. На реалізацію слабоалкогольних напоїв потрібна ліцензія
 01.08.02, 21:43 РОЗПОРЯДЖЕННЯ Про скликання сесії Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликанняautor
 04.05.02, 12:47 "Про скликання другої сесії Кіровоградської міської ради ХХІV скликання"
 20.02.02, 21:17 Виборчі дільниці та округи Кіровського району м.Кіровограда
 20.02.02, 18:54 Виборчі дільниці та округи Ленінського району м.Кіровограда
 08.02.02, 03:00 Дільниці виборчого округу №100. Частина 2 (дільниці №№98-105)
 08.02.02, 02:52 Дільниці виборчого округу №100. Частина 1 (дільниці №№90-97)
 28.01.02, 13:31 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 6. Виборчі округи №№37-40
 28.01.02, 13:12 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 5. Виборчі округи №№27-36
 28.01.02, 12:59 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 4. Виборчі округи №№17-26
 28.01.02, 12:43 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 3. Виборчі округи №№12-16
 28.01.02, 12:27 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 2. Виборчі округи №№6-11
 28.01.02, 12:14 Списки виборчих дільниць Кіровограда. Частина 1. Виборчі округи №№1-5
 21.01.02, 13:11 Рішення Кіровоградської міської ради "Про міський бюджет на 2002 рік"
 15.01.02, 14:53 Рішення Кіровоградської міської ради "Про утворення територіальної (міської) виборчої комісії по виборах депутатів Кіровоградської міської ради двадцять четвертого скликання та міського голови"
 04.01.02, 12:41 Розпорядження №113 МР від 29 грудня 2001 року "Про скликання двадцять сьомої сесії Кіровоградської міської ради двадцять третього скликання"
 21.12.01, 17:33 Розпорядження №110-МР від 20 грудня 2001 року "Про створення робочої групи по підготовці і проведенню виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та міського голови"
 14.12.01, 08:03 Розпорядження №107-МР (від 10 грудня 2001 року про скликання двадцять п'ятої сесії Кіровоградської міської ради двадцять третього скликання)
 22.11.01, 20:51 Закон України про вибори народних депутатів України. Розділ VI. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів
 17.11.01, 04:21 Закон України про вибори народних депутатів України. Розділ V. Списки виборців
 15.11.01, 19:59 Закон України про вибори народних депутатів України. Розділ ХІІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 15.11.01, 19:56 Закон України про вибори народних депутатів України. Розділ IV. Виборчі комісії
 15.11.01, 19:50 Закон України про вибори народних депутатів України. Розділ І. Загальні положення
 07.10.01, 13:20 Новий кримінальний кодекс: а ви впевнені, що нічого не порушили?

"ВГ" №4
(21.01.2005)
Украинския баннерная

Copyright © 2001–2006 "Vechirka.uafor.net" :: Design & Creation
Використання текстових матерiалiв cайту дозволяється лише з активним посиланням (гіперлiнком) на www.Vechirka.uafor.net.
Використання фотоматеріалів сайту без письмового дозволу ЗАБОРОНЕНО!
Использование текстовых материалов сайта разрешается только с активной ссылкой (гиперссылкой) на www.Vechirka.uafor.net.
Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения ЗАПРЕЩЕНО!